January 22, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (164 - 175) (with English Meanings)

நிர்குண உபாசனை


நிர்மமா;
மமதாஹந்த்ரீ;
நிஷ்பாபா;
பாபநாசினீ;
நிஷ்க்ரோதா;
க்ரோதஷமனீ;
நிர்லோபா;
லோபனாசினீ;
நிஸ்ஸம்ஷயா;
சம்ஷயக்னீ;
நிர்பவா;
பவநாசினீ;

() மம / மமதா - சுயம்-சுயம் சார்ந்தது- தன்னலம் - தான் /தனது

# 164 நிர்மமா = தன்னலமற்றவள் ie. இருமையற்ற ஒருமைப்பாட்டின் தத்துவமாக விளங்குபவள் என்பதால் 'மமகாரங்கள்' அர்த்தமற்றதாகிறது.

() ஹந்த்ரீ = அழித்தல்

# 165 மமதாஹந்த்ரீ = மமகாரங்களை ஒழிப்பவள்

() பாபா = பழி-பாவம் - குற்றச்செயல்

# 166 நிஷ்பாபா = பாபங்களுக்கு ஆட்படாதவள்

# 167 பாபநாசினீ = பாவங்களை நசுக்குபவள்

() க்ரோதா = கோபம் - ஆத்திரம்

# 168 நிஷ்க்ரோதா = சினத்திற்கு ஆட்படாதவள்

() ஷமன = சாந்தபடுத்துதல் - தணிவித்தல் - (மேலும்) - நிறுத்துதல் - அழித்தல்

# 169 க்ரோதஷமனீ = சினத்தை தணிப்பவள் - அல்லது - சினத்தை அழிப்பவள்

( * ஷமன என்றால் அமைதிப்படுத்துதல் அல்லது சாந்த்தபடுத்துதல், ஷமன என்பது நிறுத்துதல் அல்லது அழித்தலையும் குறிக்கும், அவரவர் கோணத்தில் அர்த்தம் மாறுபடலாம் )

()  லோபா  =  பேராசை

#   170  நிர்லோபா = பேராசைக்கு உட்படாதவள்

# 171 லோபநாசினீ = பேராசையை நாசமாக்குபவள் (பக்தர்களின் தவறான ஆசைகளை முறைப்படுத்துபவள்)

() ஸம்ஷயா = சந்தேகம் - நம்பகமற்ற

# 172 நிஸ்ஸம்ஷயா = ஐயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவள்

( * இந்த நாமத்தை பக்தர்களின் கண்ணோட்டதிலிருந்து புரிய முற்படும் போது அம்பாள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நித்ய-தத்துவமாக தன் இருப்பை நிலை நிறுத்துவதாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் )

# 173 ஸம்ஷயக்னீ = ஐயங்களை தகர்ப்பவள் ( ஐயங்களை தகர்த்து தெளிவை உண்டு செய்பவள் )

()  பவ  = மூலம் - ஆரம்பம்

#  174  நிர்பவா - ஆரம்பமும் முடிவும் அற்றவள் - அனாதியானவள்

# 175 பவநாசினீ - பிறப்பு-இறப்பு சுழற்சியை தகர்ப்பவள் ( பிறப்பு இறப்பின் காரணமான கர்மாவை தகர்ப்பவள் )

(தொடர்வோம்)


Lalitha Sahasranama (164-175)


Nirguna Upasana


Nirmamaa;
Mamathaa-hantri;
Nishpaapaa;
PaapaNashini;
NishkrOdha;
KrodhaShamani;
NirLobha;
LobhaNashini;
Nihsamshaya;
Samshaayagnee;
Nirbhava;
Bhava-nashini;


() mama / mamatha = sense of ownership - me and mine - self interest


# 164 Nirmamaa = Selfless - Associated as "the whole" *There is no duality but perception of only unity


() hanthri = destroy - kill


# 165 Mamatha-hantri = She who slays self-oriented discriminations


() paapa = misdeed - unholy


# 166 Nishpaapaa = Who is without vice i.e who is virtuous


# 167 Paapa-nashini = Who is the destroyer of sins


() Krodha = wrath - anger


# 168 NishKrodha = She who is without anger i.e who is calm and peaceful

() Shamana = to ease - appease - (also) stop

# 169 KrodhaShamani = Who tames / quietens or destroys anger

( *shamana means to quieten or pacify, it also means to put an end. We can understand the name as per our vision. )

() Lobha = covetous - greed

# 170 Nirlobha = Who is without avarice

# 171 Lobha-nashini = Who destroys greed (in devouts)

() samshaya = hesitant-dubious in nature-doubt

# 172 Nihsamshaya = She who is without doubt

( *We can also understand the name as realization of a devotee towards her. She whose prescence is certain. Whose existence is without doubt. )

# 173 samshayaghni = Who destroys uncertainty ( grants clarity)

() Bhava = origin

# 174 Nir-bhava = Who is without origin (who is the prime cause -Anaadhi)

# 175 Bhava-Nashini = Who destroys the origin of birth i.e. cycle of birth and death (destroys never ending karmic cycle or samsara)

(to continue)


January 19, 2018

Lalitha Sahasranama (152 - 163) தமிழ் விளக்கத்துடன்

NirguNa upasana

NishkaaraNa;
NishkaLanka;
Nirupaadhi;

Nireeshwara;
Niraaga;
Raaga-mathani;
NirMadha;
MadhaNashini;
Nishchintha;
NirAhankaara;
NirMoha;
MohaNashini;


() kaaraNa = reason - cause

# NishkaaraNa = She who is without cause - Primary origin who needs no cause

() kaLanka = stain - dishonour

# NishkaLanka = Who is flawless

() upaadhi = quantification - qualification - limitation - attribute

# Niroopaadhi = Who is infinite - who is limitless - who cannot be defined

() ishwara = Supreme being - superior - the Master - Lord

# Nir-Ishwara = She who has none superior - ie. She who is the Supreme power

() raaga = desire - sense gratification - colored

# Niraaga = Who is beyond desire or gratification of desires

() Mathana = to destroy

# RaagaMathani = Who destroys the passion ie. wordly attachment/desires (of her devotees)

() Madha = Pride - arrogance

# NirMadha = She who is without pride

# MadhaNashini = she who destroys pride

() Chintha = worry - anxiety

# Nishchintha = Who is without anxiety or worry

() Ahankaara = Ego (arising from senses and three gunas)

# Nirahankara = Who is devoid of Ego

() Moha = distraction - confusion - delusion

# NirMoha = Who is free from illusions - who is un-clouded

# Mohanaashini = Who destroys deceptions and delusions of her devotees

* Note: It is to ber undestood her NirguNa qualities are spoken from the highest state of prescence equating her state of existence as to that of parabrahman or root-cause.

(to continue)

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (152 - 163)

நிர்குண உபாசனை

நிஷ்காரணா;
நிஷ்களங்கா;
நிரூபாதி;
நிரீஷ்வரா;
நீராகா;
ராகமதனீ;
நிர்மதா;
மதநாசினீ;
நிஷ்சிந்தா;
நிர்அஹங்காரா;
நிர்மோஹா;
மோஹநாசினீ;


() காரண = காரணம் - ஆதாரம்

#152 நிஷ்காரணா = முதன்மையானவள் - மூலமாக திகழ்பவள் ( இருப்புக்கான காரணம் அற்றவள் )

() களங்க = மாசு - கறைபடிதல்

#153 நிஷ்களங்கா - குறைபாடற்ற முழுமைத்தன்மை உடையவள்

() உபாதி = தகுதி - நிர்ணயம் - வரம்பு - பண்பு - ஏற்றிக்கூறல்

#154 நிரூபாதி = வரையரறையற்றவள் - எல்லையற்று எல்லாமாகவும் விளங்குபவள்

() ஈஷ்வர = தலைவன் - முதலானவன் - இறைவன்

#155 நிரீஷ்வரா = தனக்கு அப்பாற்பட்ட தலைமை இல்லாதவள்

() ராக = ஆசைகள் - அபிலாஷைகள் - புலனின்பத்திற்கு உரியவை

#156 நிராகா = புலன்களின் இச்சைகளுக்கு கட்டுப்படாதவள்

() மதன = அழித்தல் - நாசமாக்குதல்

#157 ராகமதனீ = லோகாபிலாஷைகளை அழித்து ரக்ஷிப்பவள்

() மதா = தற்பெருமை - ஆணவம் - கர்வம்

#158 நிர்மதா = செருக்கு அற்றவள்

#159 மதநாசினீ = கர்வத்தை அழித்தொழிப்பவள்

() சிந்தா = கவலை - பதட்டம்

#160 நிஷ்சிந்தா = உளைச்சலற்ற தெளிந்த சிந்தனையுடையவள்

() அஹங்கார = மமதை

#161 நிரஹங்காரா = அஹங்கார மமகாரங்கள் அற்றவள்

() மோஹ = மாயை - குழப்பம் - கவனச்சிதறல்

#162 நிர்மோஹா = மாயைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவள்

#163 மோஹநாசினீ = மோக-மாயைகளை நாசம் செய்பவள் (தன்னை சரண் புகுதவர்களுடைய)

* குறிப்பு: நிர்குணப் பெயர்கள், அம்பாளின் உயரிய இருப்பு நிலை, தெய்வ நிலை இருப்பை உணரந்து சொல்லக்கூடியவை. அவளே பரப்ப்ரம்ம ரூபிணி, காரண காரியமாக விளங்குபவள் என்ற நிலையில் உணரப்படுபவை.

(தொடர்வோம்)

January 11, 2018

சுவடுகள்இன்று நேற்று நாளை என கடந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை அங்கங்கு தெறிக்கும் வார்த்தைகளெல்லாம் அன்பாக பிரிவாக கூடலாக காதலாக பரிவாக பாடமாக பரிமளித்துக் கொண்டே நகர்கின்றன.
வெவ்வேறு பெயர்களைத் தாங்கி உறவுகளைத் தாங்கி நீரூற்றேன பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் உணர்வுகள் நனைந்து கொண்டே நகரும் நாம்
எவரும் வெறும் நினைவுகளாக நின்று விடுவதில்லை ஊணில் உயிரில் அங்கமாகி தங்கிவிடுகின்றனர்.
துவைதம்-உதறி அத்வைதமென கலக்கும் வரையிலும் பயணமெங்கும் தொடர்கிறோம் விலகியும் நெருங்கியும் சில நேரம் விலகாமலும் நெருங்காமலும்

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (141-151) (with English meanings)


நிர்குண உபாசனை


ஶாந்தா ;

நிஷ்காமா;
நிருபப்லவா;
நித்யமுக்தா;
நிர்விகாரா;
நிஷ்ப்ரபஞ்சா;
நிராஷ்ரயா;
நித்யசுத்தா;
நித்யபுத்தா;
நிரவத்யா;
நிரந்தரா;


141 # ஶாந்தா = சாந்தம் பொருந்தியவள்

() காம = அபிலாஷைகள் - இச்சை

142 # நிஷ்காமா = ஆசைகளின் பிடிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் - தன்னில் நிறைவு காண்பவள் *

() உபப்லவா = நாசம் - பேரழிவு

143 # நிருபப்லவா = அழிவற்ற தன்மையுடையவள்

() முக்தா = விடுதலை - சுதந்திரம்

144 # நித்யமுக்தா = சாஸ்வத நிலைபேறுடைய முக்தியில் (உலக இச்சை ஆசாபாசங்களினின்று ) நிலைத்து நிற்பவள்

() விகார = வடிவம், தன்மை இயல்பு முதலியவற்றின் மாறுதல்

145 # நிர்விகாரா = பேதமற்றவள் - மாறுதலுக்கு உட்படாதவள்

() ப்ரபஞ்ச = விஸ்தரிப்பு - விரிவாக்கம் - அவதரிப்பு - உருவாக்கம்

146 # நிஷ்ப்ரபஞ்சா = ப்ரபஞ்ச தோற்ற-விரிவுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் (அதனை தன் வசம் வைத்துள்ளவள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம்)

() அஷ்ரய = சார்பு நிலை - சார்ந்திருத்தல் - ஆதாரமான

147 # நிராஷ்ரயா = சுயம்புவானவள் - எதனையும் சாராதிருப்பவள் - சுவாதீனமானவள்

() ஷுத்த = நிர்மலமான - சுத்தமான

148 # நித்யசுத்தா = என்றென்றும் அப்பழுக்கற்று விளங்குபவள்

() புத்தா = ஞானம் - அறிவு

149 # நித்யபுத்தா = நிரந்தர ஞானி = அறிவாகி நிற்பவள்

() அவத்யா = குறைபாடு - தரம்தாழ்ந்த

150 # நிரவத்யா = உயர்வானவள் ; மேம்பட்டவள் ; முழுமையானவள்

() அந்தரா = பிரிவு - பிரிவுக்குட்பட்ட - காலகதிக்கு உட்பட்ட - கால இடைவெளிக்கு உட்பட்ட

151 # நிரந்தரா = எங்கும் நிறைந்திருப்பவள்

குறிப்பு: நிஷ்காமா, நித்யசுத்தா, நிரவத்யா முதலிய பல பெயர்களின் அடிப்படை அர்த்தங்கள் , ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் மனித புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவை.  அன்னையானவள் ஆசைகளுக்கும் பாசங்களுக்கும் கட்டுப்படாதும் அதன் தன்மைகளை சாராதும் தனித்திருப்பவள் . சுத்தம்-அசுத்தம் போன்ற இரட்டைகளுகளுக்கு எட்டாது விளங்குபவள் . நேர கால கதிகளின் ஓட்டத்துக்கு அப்பால் திகழ்பவள். அவள்  தனித்துவத்தை, இயல்பை சில பெயர்களில் அடக்கி விட சாத்தியமற்றது. அம்பிகையின் பூரணத்துவத்தை எவ்வித சார்பு நிலையுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இயலாது. அவள் தாங்கும் நுண்மைத் தன்மையை எப்பெயர்களிலும், வார்த்தைகளிலும் வர்ணித்திட இயலாது.


(தொடர்வோம்) Lalitha Sahasranama (141 - 151 )


NirguNa upasanaShantha;
Nishkaama;
Nirupaplavaa;
Nithya Muktha;
Nir-vikaara;
Nishprapancha;
Niraashrayaa;
Nithya-Shuddha;
Nithya Buddha;
Niravadhya;
Nirantharaa;


141 # Shantha = She who is serene-tranquil

() Kaama = desire

142 # Nishkaama = Who is beyond desires - who is fulfilled or contained in herself *

() upaplava = devastation - calamity

143 # Nir-upaplava = She who is indestructible

() Muktha = free - liberated

144 # Nithyamuktha = She who is ever liberated from worldly ways

() Vikaar = To change form structure or nature

145 # NirVikaara = Who is constant and consistent (un varying)

() Prapancha = expansion-manifestation

146 # Nishprapancha = Who is beyond manifestation or creation of universe i.e. who is the very root cause

() ashraya = base- dependance- parent

147 # Nir-ashraya = Who is not resting on anything - independant

() Shuddha = pure - clean

148 # NithyaShuddha = Who is eternal purity

() Buddha = enlightened

149 # NithyaBuddha = The ever enlightened - embodiment of gyaan

() avadhya = imperfect - inferior (with defects)

150 # Niravadhya = Who is exemplary - flawless

() antara = division, interval space or timegap

151 # Nirantharaa = Who is all-pervading

Note: It might help to understand that, Names like Nishkaama, Nithyashudha, niravadhya etc talks about her attributes which are beyond human nature to comprehend. She is beyond desire, beyond dualities like 'impurity-purity',  beyond perfection, beyond time. She is "absolute" and will not be compared to any relative terms. She cannot be completely described in even in thousand Names. Some abstract attributes of hers cannot be contained in any words or names.


December 29, 2017

Lalitha Sahasranama (132 - 140) (தமிழ் விளகத்துடன்)

Nirguna Upasana

Niraadhara;
Niranjana;
Nirlepa;
Nirmala;
Nithya;
Nirakara;
Nirakula;
NirguNa;
Nishkala;

() Adhaara = Support - foundation

# 133 Niradhara = She who is without support (self-sufficient) - She who is not dependant

() Ranjana = colored - painted

# 134 Niranjana = Who is unshaded (i.e. beyond shades of creation and resultant raaga-dvesha)

() lepa = stain - impurity

# 135 Nirlepa = Who is spotless

() mala = dirt

# 136 Nirmala = Who reflects blemishless purity

#  137 Nithya = Who is permanent in nature

() aakar = form-shape and size

# 138 Niraakara = Who has no appearance or features- who is formless

() aakula = agitated - anxious

# 139 Nirakula = She who is non agitated

() GuNa = possessing qualities or conditioned by three guNas (sathwa - rajas - Tamas)

# 140 NirguNa = She who is Beyond characteristics or traits - who is unconditioned

() kala = part of the whole, part of something bigger

# 141 Nishkala = She who is the undivided totality

Note: 'Nir or nis' when it is used as prefix to any word mostly negates to mean "away from" or "out of" the attributes which follows the syllable. 

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (132 - 140)

நிர்குண உபாசனை

நிராதாரா;
நிரஞ்சனா;
நிர்லேபா;
நிர்மலா;
நித்யா;
நிராகாரா;
நிராகுலா;
நிர்குணா;
நிஷ்கலா;

() ஆதார = பிடிப்பு - அஸ்திவாரம்

# 132 நிராதாரா = சுவாதீனமானவள் - தன்னிரைவுற்றவள்

() ரஞ்சனா = வண்ணங்கள் - நிறங்களால் சாயம் பூசப்பட்டவை (புலன்களை ரஞ்சிக்க செய்பவை)

# 133 நிரஞ்சனா = புலங்களுகளின் பேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் - வர்ண / உருவ / மனோ பேதங்களுக்கு புலப்படாதவள்

() லேபா = களங்கம்

# 134 நிர்லேபா = களங்கமற்றவள்

() மல = அழுக்கு

# 135 நிர்மலா = தூய்மையானவள்

# 136 நித்யா = நிரந்தரமானவள்

() ஆகார் = உருவம் / வடிவம்

# 137 நிராகாரா = வெளிதோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள் - அருவமானவள்

() ஆகுலா = உளக்குழப்பம் - பதட்டம்

# 138 நிராகுலா = ஆரபாட்டமற்றவள் - தெளிந்தவள்

() குணா = முக்குணங்களைக் குறிப்பது (சத்வம்- ரஜஸ்- தமஸ்)

# 139 நிர்குணா = முக்குணங்களுக்கு ஆட்படாது அதற்கு அப்பாற்பட்டவள்

() கலா = முழுமையின் ஒரு கூறு

# 140 நிஷ்கலா = முழுமையின் வடிவம் - பூரணத்தின் தத்துவமானவள்

குறிப்பு: "நிர்"- நிஷ் போன்ற பதங்கள் முற்சேர்க்கைகளாக (prefix) வரும் பொழுது, தொடர்ந்து வரும்  பெயரடை அல்லது வினைச்சொற்களின் பொருளை 'இல்லை' என மறுக்கும் கூற்றாக உணரப்படுகிறது.

December 11, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 126 - 131) with English Meanings
பக்த அனுக்ரஹம்

ஶாங்கரீ;

ஸ்ரீகரீ;
சாத்வீ;
ஶரச்சந்திர நிபானனா;
ஶாதோதரீ;
ஶாந்திமதீ;


# 126  ஶாங்கரீ = இறைவன் சிவனின் ரூபமான ஶங்கரனின் மனையாள்

() ஸ்ரீ = தனம் - செல்வம் 

கர = காரணமான - நிகழ்த்துதல்


# 127 ஸ்ரீகரீ = செழிப்பையும் வளத்தையும் உண்டாக்குபவள்

# 128 சாத்வீ = நற்பண்புகளின் இலட்சணமானவள்

() ஶரத் = இலையுதிர்காலம் - இலையுதிர்காலத்திற்கானவை

ஶரச்சந்திர = இலையுதிர்காலத்தின் சந்திரன்
நிப = ஒற்றுமை - சாயல்
ஆனன = முகம்


# 129 ஶரச்சந்திர நிபானனா = இலையுதிர்கால்த்து பூரண சந்திரனின் சோபையை போன்று ஜொலிக்கும் முகமுடையாள்

() ஶாதோதர = மெலிந்த இடை

#  130 ஶாதோதரீ = மெல்லிடையாள்

() ஶாந்திவ = கருணை - சாந்தம் 

மதீ = அறிவு


#  131 ஶாந்திமதீ = அன்பையே தனது இயல்பாக கொண்டவள்

( பக்த அனுக்ரஹத்தை பிரதிபலிக்கும் பெயர்கள் நிறைவுற்றது. இனி "நிர்குண" ரூபத்தை குறிக்கும் நாமாக்களை பார்க்கலாம். நிர்குண ரூபத்தை குறிக்கும் வகையில் அடுத்த சில பதிவுகளை குறிக்கும் படங்கள் எதுவும் வெளியிடப்படாது )


Lalitha Sahasranama (126-131)

Bhaktha Anugraha

Shaankari;

Shreekari;
Saadhvi;
Sharachchandra nibhaananana;
Shathodhari;
Shanthimathi;
# 126 Shaankari = Who is the Consort of Shankar (Form of Lord Shiva)


() Shree = wealth
Kara = to cause or bring about


# 127 Shreekari = She who confers prosperity

# 128 Saadhvi = She who is Virtuous

() Sharad = Autumn
Sharachchandra = Moon during Autumn
niba = to resemble - similar 
Aanan = face# 129 Sharachchandra nibha-ananana = Whose face is like glowing full-moon during autumn


() Shaathodar = slender waist

# 130 Shathodari = Who flaunts tender waist

() Shaanthiva = beneficent- kind
mathi = intellect


#  131 Shanthimathi = Who is pleasant and peaceful in nature

(We complete names representing her role as "bhaktha- anugraha", next few sets would talk on "nirguna" or formless attributes. I would be refraining from posting any pictures until I complete names reflecting "nirguna" characteristics of Divine Mother)

December 06, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (117-125) with English meanings

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (117-125)
பக்த அனுக்ரஹம்

பக்த சௌபாக்ய தாயினி;

பக்திப்ரியா;
பக்திகம்யா;
பக்திவஶ்யா;
பயாபஹா;
ஶாம்பவீ;
ஶாரதாராத்யால;
ஶர்வாணி;
ஶர்மதாயினி;


() பக்த = பக்தர்கள்

சௌபாக்ய = வளம்
தாயின் = கொடுப்பவள்


# 117 பக்த சௌபாக்ய தாயினி = பக்தர்களின் வாழ்வில் செழிப்பும் வளமும் அருள்பவள்

() ப்ரியா = பிடித்தல் - ப்ரியம்

# 118 பக்திப்ரியா = மெய்யான பக்தியால் ப்ரீதி அடைபவள் - பக்தியால்  சந்தோஷிப்பவள்

() கம்யா = அடையக்கூடிய

# 119 பக்திகம்யா = பரிபூரண பக்தியால் உணரக்கூடியவள் / அடையக்கூடியவள்

() வஶ்யா = கட்டுப்படுதல் 


# 120 பக்திவஶ்யா = தூய களங்கமில்லாத பக்தியால் வசப்படுத்தப்படுபவள்


() பய = பீதி 

ஆபஹ = விலக்குதல்


# 121 பயாபஹா = பயத்தை களைபவள் - அச்சதை அகற்றுபவள்

# 122 ஶம்பவீ = சிவனின் துணைவியானவள் ( சிவனின் இன்னொரு ரூபம் 'ஶம்பு')

() ஶாரத = கலைவாணி (அல்லது)

  ஶாரத = இலையுதிர்காலம் - இலையுதிர்காலத்தின் இயல்புகள் அதனையொட்டி நிகழும்   ஷாரதா நவராத்திரி
 ஆராத்யா = பூஜிக்கத்தக்க


# 123 ஶாரதாராத்யா = கலைவாணியின் பூஜைக்கு உகந்தவள் 

(வேறு) 
# 123 ஶாரதாராத்யா = ஶாரதா நவராத்தியில் கோலாகலத்துடன் ஆராதிக்கப்படுபவள் 
(என்றும் கொள்ளலாம்)


() ஶர்வா = சிவனின் பஞ்சபூத அவதாரங்களில் "பூமி" ரூபத்தின் உருவகம்


# 124 ஶர்வாணீ = ஶர்வா என்ற சிவனின் பத்தினியானவள்


() ஶர்ம = இன்பம் - மகிழ்ச்சி

தாயின் - கொடுத்தல்


# 125 ஶர்மதாயினி - நிறைவான ஆனந்தம் அளிப்பவள்
(தொடரும்)


Lalitha Sahasranaama (117-125)
Bhaktha Anugraha


Bhaktha Sowbhagya Dhayini;
Bhakthi priya;
Bhakthi gamya;
Bhakthi vashya;
Bhayaapaha;
Shaambavee;
Shaaradharadhya;
SharvaaNi;
Sharma dhayini;() Bhaktha = devotee(s)
Sowbhagya = prosperity - welfare - fortune- goodluck
dhayin = giving - granting


# 117 Bhaktha Sowbhagya Dhayini = Who endows prosperity upon her devotees

() Bhakthi = devotion
priya = is fond of - like


# 118 Bhakthi priya = Who is delighted by devotion

Bhakthi = devotion 
Gamya = discernible - can be attained


# 119 Bhakthi Gamya = who can be perceived through undiluted Devotion

Bhakthi = devotion
Vashya = to have control - tamed


# 120 Bhakthi Vashya = Who (whose Love) can be achieved or won through pure devotion

() Bhaya = fear
apaha = to take away - vanish


# 121 Bhayapaha = Who removes or dispels fear

# 122 Shambavee = Whos is the Consort of Shiva (shiva is known as Shambu)

() Sharadha = Goddess Saraswathi (or)
Sharadha = Autumn - Autumnal, hence it may also mean Sharada-Navarathri
aradhya = to be worshipped


# 123 Sharadaradhya = Who is worshipped by Goddess Sarasvathi
(else)


() Sharva = Form of shiva as personification of 'earth' element

#124 SharvaNi = Who is the consort of Shiva (Shiva as sharva)

() Sharman = happiness 
Dhayin = giving - yielding


# 125 Sharmadhayini = Who is the bestower of bliss

(to continue)